هدف اصلی سایت چهل توبه چیه ؟

این سایت فقط مخصوص ترک وسوسه و شهوت هستش.