پیدا نشد!

چیزی که شما به دنبالش هستید ،پیدا نشد.

lk ♥♥ خدایا ! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم ♥♥