قرین رحمت الهی

قرین رحمت الهی

حدیث بیست و یکم
ای فرزند آدم مرگ ، اسرار تو را آشکار و قیامت ، اخبار تو را ظاهر و نامه اعمال ، پرده از کار شما بر میدارد . پس زمانیکه گناه کوچکی انجام دادی به کوچکی آن نگاه نکن ، بلکه ببین چه کسی را نافرمانی کرده ای ؟ و اگر روزیِ اندکی نصیب تو شد به کمی آن نگاه نکن بلکه ببین چه کسی به تو روزی داده ؟
ای فرزند آدم از مکر من ایمن مباش زیرا مکر من از راه رفتن مورچه در شب تاریک بر سنگ صاف پنهان تر است.
ای فرزند آدم آیا واجبات مرا همانطور که به شما امر کردم انجام دادید و آیا با اموال و جان خود با فقراء مواسات نمودید ؟
و آیا به آنکه با شما بد کرده نیکی نمودید ؟ و آیا کسی را به شما ستم کرده عفو کردید ؟ بلکه با کسی که به شما خیانت نموده به انصاف برخورد نمودید ؟ و با کسی که از شما دوری کرده صحبت کردید ؟ و آیا فرزند خویش را ادب کردید ؟ بلکه از دانشمندان دین دربارۀ امر دین و دنیای خویش سوال نمودید ؟
پس ( بدانید ) من به صورتها و زیباییهای ظاهری شما توجه نمیکنم و با ( انجام دادن ) این صفات ( که بیان شد ) از شما راضی می گردم.
..

.
حدیث بیست و دوم
ای فرزند آدم به نفس خود و تمام مخلوقات من نظر کن ، پس اگر فردی ( از آنها ) را یافتی که از نفس خود عزیزتر باشد ، پس بزرگی و ارجمندی خویش را برای آن قرار ده و اگر نیافتی ، با توبه و عمل صالح ، نفس خود را گرامی دار ، البته اگر نفست برای تو عزیز ( و ارزشمند ) باشد.

..

.
حدیث بیست و سوم
ای فرزند آدم همانا شیطان دشمن آشکاری برای شما است لذا او را دشمن خود بگیرید. پس برای روزی که در آنروز گروه گروه بسوی خداوند محشور خواهید شد ، و در پیشگاه خداوند ( برای حساب ) در صفهای متعدد می ایستید و حرف به حرف نامه اعمال ( خود ) را می خوانید و از آنچه در پنهان و آشکار انجام دهید سوال می شوید عمل نمایید.
پس اهل تقوا دسته دسته بسوی بهشت و مجرمین گروه گروه بسوی جهنم برده شوند ( و به آنها گفته خواهد شد ) : آیا خداوند وعده و وعید را به اندازه کافی برای شما بیان نکرد ؟
( بدانید ) من خداوند ( شما هستم ) پس مرا بشناسید ، و من نعمت دهنده شما هستم پس شکر مرا بجا آورید و ، من ( بسیار ) بخشنده ام پس از من درخواست آمرزش نمایید و من دانای به امور پنهانم ، پس از من حذر کنید .

..

.
حدیث بیست و چهارم
ای فرزند آدم تا چه اندازه از من شکایت می کنی ، و چقدر مرا به فراموشی می سپاری ، و چه مقدار ناسپاس من هستی ؟! با اینکه من ( اصلا ) ظلمی به بندگان نمی کنم ، و تا چه زمان نعمت مرا انکار می کنید با اینکه روزی هر روز از جانب من برای شما می آید ، و تا چه زمان منکر خدایی و ربوبیت من هستید با اینکه پروردگاری جز من برای شما نیست ، و تا چه زمان از من روی برمی گردانید و اعراض می کنید با اینکه من با شما چنین نکرده ام.
و هر کس زکات مال خود را ندهد کتاب مرا سبک شمرده است ، و زمانیکه از وقت نماز آگاه شود ولی دست از کار خویش نکِشد پس ، از من غافل شده و زمانیکه بگوید خیر و خوبی از جانب من است و بدی از ناحیه ابلیس است ، پس خدایی و ربوبیّت مرا انکار نموده و ابلیس را شریک من قرار داده.

..

.
حدیث بیست و پنجم
ای فرزند آدم سرمایه ات از من است ، و خود نیز بنده من می باشی ، و تو مالک هیچ چیزیی نیستی مگر آنچه می خوری ، پس نابود می سازی ، و آنچه می پوشی پس مُندرس می کنی ، و آنچه انباشته می کنی پس تنها بهره ات از آن خشم الهی است.
و تو تنها از سه پاره ای ، پاره ای از آن من ، و پاره ای از آن خویش ، و پاره ای دیگر میان من و توست دعای آن از تو و پاسخ آن از من می باشد.
ای فرزند آدم پرهیزگار باش تا مرا بشناسی ، و گرسنگی بکش تا مرا ببینی ، و مرا بندگی کن تا به من دست یابی ، و از دیگران جدا شو تا به من برسی.
ای فرزند آدم چون پادشاهان با ستمگری ، و عرب با تعصّب ، و دانشمندان با حسادت ، و تنگدستان با دروغ ، و کاسبان با خیانت ، و برزگران با نادانی ، و عبادت پیشگان با ظاهرسازی ، و توانگران با خودپسندی ، و قاریان با غفلت و رنگ رزان با نیرنگ ، و خودداری کنندگان از پرداخت زکات با خودداری ( کسانی که زکات نمی دهند با ندادن خویش ) … خویش راهی دوزخ شوند ؛ پس کجاست آن کس که خواهان بهشت باشد ؟!

..

.
حدیث بیست و ششم
ای فرزند آدم مرا یاد کن تا اجابت کنم تو را ، مرا بدون غفلت بخوانید تا بی درنگ پاسختان دهم ، مرا با دلهای تهی از آلودگی بخوانید تا بهشتی که جایگاه نیکویی است به شما پاسخ دهم ، مرا به همراه ترس و امید بخوانید تا برای شما در هر امری گشایشی و رهایی قرار دهم ، مرا با نامهای برتر بخوانید تا پاسختان را با اجابت درخواستهای برتر دهم ، مرا در این سرزمین ویرانی و نیستی بخوانید تا پاسخ شما را در آن سرزمین با پاداش و جاودانگی دهم.
ای فرزند آدم چقدر خدا ! می گویی و در دلت غیر خدا جای گرفته است ؟! اگر خدا را آنچنانکه سزاوار است شناخته بودی غیر خدا برای تو اهمیت نداشت تو نافرمانی او می کنی ولی طلب آمرزش نمی کنی ، همانا درخواست آمرزش با پافشاری بر گناه ، توبه دروغگویان است ( و پروردگار تو ستمکار بر بندگان نیست ) .

..

.
حدیث بیست و هفتم
ای فرزند آدم چون میان دو نعمت بزرگ من روزگار می گذرانی ، نمی دانی کدامیک برای تو مهمتر است: گناهانت که از چشم مردم مخفی نگه داشته شده و یا ستایش نیکی که درمیان مردم رواج یافت ؟ چون اگر مردم آنچه را که من از تو می دانم می دانستند دیگر هیچ یک از بندگانم بر تو سلامی نمی کرد.
کردارت را از ظاهر فریبی و به گوش دیگران رساندن ، پاک گردان که تو بنده ای خوار برای پروردگاری بزرگ و مامور به اوامر او می باشی توشه خویش بردار که تو مسافری و گریزی برای مسافر از زاد و توشه نیست.
ای فرزند آدم گنجینه های مرا هیچگاه پایانی نیست و دست من همیشه برای بخشش باز است و به همان میزان که انفاق کنی بر تو انفاق می کنم و به هر اندازه از بخشش خودداری کنی من نیز بر تو خودداری می کنم.
ای فرزند آدم ترس از فقر ، بدگمانی به خداوند متعال است و خسارت بر مساکین از کمبود یقین است.
ای فرزند آدم هر کس تمامی اهتمامش برای طلب روزی باشد در کتاب من تردید کرده است ، و هر کس پیامبران مرا تصدیق نکند ، پروردگاری مرا انکار نموده است ، و هر کس پروردگاری مرا انکار کند با صورت او را به درون آتش دوزخ افکنم .

..

.
حدیث بیست و هشتم
ای فرزند آدم به تحقیق « حق » از جانب پروردگارتان برای شما آمد پس ( اختیار با شما است ) هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس می خواهد کافر گردد و همانا شما جز به کسی که به شما نیکی کند به کسی نیکی نمی کنید ، و جز با کسی که با شما رابطه برقرار می کند ( از دوستان و خویشاوندان ) با کسی ارتباط پیدا نمی کنید و جز با کسی که با شما سخن می گوید با کسی سخن نمی گویید و جز به کسی که شما را طعام می کند به کسی طعام نمی کنید و جز با کسی که با شما انصاف دارد با کسی انصاف ندارید و جز با کسی که شما را اکرام و احترام می کند کسی را احترام نمی کنید ( به همین جهت ) هیچکدام شما بر دیگری برتری و فضیلتی ندارد ( ولی بدانید برخلاف گروه سابق ) مومنین ( واقعی ) کسانی هستند که ایمان به خدا و فرستاده او دارند ( و علاوه دارای این صفات نیز هستند ) :
1ـ به کسانی که به آنها بدی می کنند ، نیکی می نمایند.
2ـ با کسانی که با آنها قطع رابطه می کنند ، رابطه برقرار می کنند.
3ـ به کسانی که آنها را محروم نموده اند ، عطا و بخشش می کنند.
4ـ با کسانی که به آنها خیانت کرده اند ، انصاف دارند.
5 ـ و با کسانی که با آنها دوری گزیده اند ، سخن می گویند.
6 ـ و به کسانی که به آنها اهانت نموده اند ، احترام می گذارند ( و آنها را گرامی میدارند ).

..

.
حدیث بیست و نهم
ای فرزند آدم بیاد آورید نعمت من را که به شما عطا کرده ام…
(پس بدانید) همانگونه که جز با راهنما راه نمی یابید ، به راه بهشت (نیز) جز با علم و دانش رهنمون نمی شوید ، و همانطور که مال را جز با رنج و زحمت فراهم نمی آورید ، به بهشت (نیز) جز با شکیبایی بر عبادت وارد نخواهید شد.
(پس) با انجام عبادات مستحب (نماز و غیر آن به من) نزدیک شوید ، و رضای مرا در خشنودی مساکین طلب کنید زیرا خشنودی من چشم برهم زدنی از آنها دور نخواهد شد.
ای موسی : بشنو آنچه را که می گویم (زیرا) سخن من حق است : همانا کسی که بر مسکینی تکبر نماید ، او را در روز قیامت به صورت مورچه ای که زیر قدم های مردم است محشور می کنم.
و کسی که در صدد کنار زدن پرده ( و آشکار کردن عیب ) مسلمانی برآید ، هفتاد مرتبه پرده او را می درم ( و عیب او را آشکار کنم ) و کسی که در برابر دانشمندی (الهی) یا پدر و مادر خویش فروتنی نماید (مقام) او را در دنیا و آخرت بالا می برم ، و کسی که مومن مسلمانی را خوار نماید ، پس به تحقیق آشکارا به جنگ با من آمده ، و کسیکه بخاطر من مومن را دوست داشته باشد ، فرشتگان در دنیا پنهانی با او مصافحه کنند و در آخرت آشکارا.

..

.
حدیث سی ام
ای فرزند آدم به اندازه نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنید و به مقدار صبری که بر آتش (دوزخ) دارید نافرمانی مرا کنید ، و به اندازه ای که در دنیا سکنی دارید از آن توشه برگیرید (یعنی از دنیا بهره ای متعادل و معقول ببرید و حرص نزنید چون عمر دنیا در برابر عمر آخرت بسیار ناچیز است بلکه به حساب نمی آید) و به اندازه ای که در آخرت سکنی دارید برای آن توشه فراهم کنید (بطور کلی انسان برای آخرت آفریده شده و دنیا مقدمه عالم دیگر است و با توجه به جاودانگی در آخرت ، بدیهی است که باید تمام سعی و تلاش ما مصروف به فراهم کردن زاد و توشه آخرت گردد).
به عمر طولانی و روزی آماده و گناهان پنهان خود (از دید مردم) نظر و اندیشه مکنید (چون گرفتار غرور و غفلت خواهید شد).
(به همین جهت برای رفع غرور و غفلت بدانید که) هر چیزی نابود می شود جز ذات من و اگر شما همانطور که از فقر و تنگدستی می هراسید ، از آتش دوزخ واهمه داشته باشید من شما را از جایی که گمان نمی برید ، بی نیاز خواهم کرد.
و اگر همانگونه که اشتیاق به دنیا دارید ، شوق به بهشت داشته باشید ، در دنیا و آخرت شما را سعادتمند خواهم نمود.
و دلهای خود را با دوستی دنیا نمیرانید ، زیرا از بین رفتن دنیا نزدیک است (و با مرگ بین شما و دنیا جدایی خواهد افتاد)

..

.

حدیث سی و یکم
ای فرزند آدم (بدان) من زنده ای هستم که مرگی برای من نیست (به همین جهت) به آنچه فرمانت داده ام عمل کن و از آنچه نهیت کرده ام دست بردار ، تا تو را (نیز) زنده ای قرار دهم که مرگی برای تو نباشد (به عالم بقاء وارد شدی).
ای فرزند آدم من پادشاهی هستم که زوالی برای حکومت من نباشد (و فرمان من نافذ است بطوریکه) اگر به چیزی بگویم بشو ، خواهد شد (و تخلف نمی کند).
تو نیز (نسبت) به آنچه فرمانت داده ام اطاعت کن و از آنچه نهیت کرده ام دست بردار (تا خدا گونه شوی بطوریکه) اگر به چیزی بگویی بشو ، انجام پذیرد (و از فرمان تو تخلف نکند).
ای فرزند آدم اگر گفتار تو زیبا و رفتارت زشت باشد پس (بدان) که رأس منافقین هستی و اگر ظاهر تو نیکو و درونت زشت باشد پس (بدان) در رأس هلاک شدگان هستی.
ای فرزند آدم به بهشت من وارد نمی شود مگر کسی که در برابر عظمت من تواضع ، و روز را با یاد من پایان برد ، و بخاطر من نفس خود را از خواسته های نفسانی باز دارد ، با شخص غریب ، برادری ، با فقیر ، مواسات ، با مصیبت زده ، ترحم و به یتیم ، اکرام و احترام نماید ، و برای یتیم همچون پدری مهربان و برای بیوه زنان همانند همسری دلسوز باشد ، پس هر که این صفات را دارا شود ، اگر مرا بخواند اجابتش کنم و اگر از من در خواست نماید به او عطا نمایم.

..

.
حدیث سی و دوم
ای فرزند آدم شکیبا باش و تواضع نما تا (مقام) تو را بالا برم ، و شکر مرا بجا آور تا (نعمت) تو را بیفزایم ، از من طلب آمرزش نما تا تو را بیامرزم ، مرا بخوان تا اجابت کنم ترا ، از من درخواست کن تا به تو ببخشم ، در راه من صدقه بده تا در روزی به تو برکت دهم ، با خویشاوندان خود صله رحم بجا آور تا عمرت را بیفزایم و اجلت را به تاخیر اندازم ، بوسیله صحت و سلامتی طولانی از من عافیت طلب کن ، دور بودن از عیب و نقص را در تنهایی طلب کن ، و اخلاص را در تقوا ، و زهد را در توبه ، و عبادت را در علم و دانش و بی نیازی را در قناعت طلب کن.
ای فرزند آدم چگونه با سیری (و شکم پر) در عبادت من طمع داری ، و چگونه با خواب زیاد روشن شدن دل خویش را طلب می نمایی ، و چگونه با ترس از فقر ، امید ترس از خداوند داری و چگونه با حقیر شمردن فقرا و مساکین امید در جلب رضایت خداوند متعال داری.

..

.
حدیث سی و سوم
ای فرزند آدم از کسانی که با آرزوی طولانی بدنبال “توبه” و بدون عمل ، امید (سعادت در) آخرت را دارند ، مباش.
(و نیز از کسانی مباش که) گفتار اهل زهد را دارند ولی رفتارشان منافقانه است (بطوریکه)  اگر چیزی به آنها داده شود قانع نیستند و اگر به آنها چیزی ندهند بی صبری کنند ، فرمان به خیر و نیکی داده ولی خود انجام نمی دهند ، از بدی نهی می کند ولی خود باز نمی ایستد ، صالحین را دوست می دارد ولی خود از آنها نیست ، منافقین را دشمن می دارد ولی خود از منافقین است.
ای فرزند آدم هر روز جدیدی که می آید زمین تو را خطاب می کند و گوید :
ای فرزند آدم : تو بر پشت من راه می روی ولی (عاقبت) بازگشت تو در دل من خواهد بود ، بر پشت من گناه می کنی ولی در درون من عذاب خواهی شد.
ای فرزند آدم من خانه تنهایی و سرای وحشت و منزل تاریکی و لانه عقربها و مارها و خانه (رسوایی و) خواری هستم پس (بکوش) در آباد کردن من ، (و من را که خانه تو هستم) خراب نکن.

..

.
حدیث سی و چهارم
ای فرزند آدم من شما را نیافریدم که (کمبود و) قلتی را (با آفرینش شما) افزایش دهم و وحشت (و تنهایی) را به انس (و الفت) بدل کنم.
از امری عاجز و ناتوان نشدم تا با آفرینش شما بر انجام آن یاری طلب نمایم ، و بخاطر بدست آوردن منفعت و دور کردن ضرر (نیز) شما را خلق نکردم (بلکه هدف) از آفرینش شما این بوده که بسیار مرا عبادت و فراوان مرا شکرگذاری ، و صبح و شام مرا تسبیح نمایید و اگر اول و آخر شما و زنده و مرده و کوچک و بزرگتان و آزاد و بنده ، انسان و جن از شما (مخلوقات) اتفاق و اجتماع بر اطاعت من کنید (هیچکدام) با اندازه سنگینی ذره ای کوچک بر ملک و حکومت من چیزی اضافه نمی کند.
و اگر اول و آخر شما و زنده و مرده و کوچک و بزرگتان و آزاد و بنده ، انسان و جن از شما (مخلوقات) همگی نافرمانی مرا کنید ، به اندازه سنگینی ذره ای کوچک از ملک و پادشاهی من چیزی کم نمی کند و هر کس جهاد نماید (به نفع) خویش به جهاد پرداخته زیرا خداوند از جهانیان بی نیاز است.

..

.
حدیث سی و پنجم
ای فرزند آدم آفریدگان خداوند را لعنت نکنید ، زیرا لعنت به خود شما بازگشت می کند.
ای فرزند آدم آسمانهای من در فضا بدون ستون ، با نامی از نامهای من برپا است ، ولی دلهای شما با مواعظه ای (از مواعظ) کتاب من به راستی نمی گراید.
ای انسانها : همانگونه که سنگ در آب نرم نمی شود ، پند و موعظه نیز در دلهای سخت فایده ای ندارد (آنها را نرم نمی کند).
ای فرزند آدم (با این همه وعده و وعیدی که با شما داده ام) چگونه از حرام و انجام گناهان دوری نمی کنید و از آتش (قیامت) نمی هراسید و از خشم خداوند نمی پرهیزید.
پس اگر پیرمردان خمیده و خردسالان شیرخوار و چهارپایان چرنده و جوانان خاشع نبودند ، آسمان را بر فراز شما آهنین (و بدون نفوذ) و زمین (زیر پای شما را) از جنس “روی” و خاک را یکپارچه داغ و سوزان قرار می دادم ، و از آسمان قطره آبی بر شما فرو نمی فرستادم و از زمین دانه (خوراکی) برای شما نمی رویاندم و عذابی سخت بر شما فرو می ریختم.

..

.
حدیث سی و ششم
ای فرزند آدم چه بسیار چراغی را که باد خاموش نمود ، و چه بسیار عبادت کننده ای را که عجب و خودبینی به تباهی کشاند و چه بسیار فقیری را که تنگدستی فاسد نمود ، و چه بسیار ثروتمندی را که ثروت به فساد (و طغیان) وا داشت ، و چه بسیار سالم و تندرستی را که سلامت آنها را فاسد (و غافل) نمود ، و چه بسیار دانشمندی که علم آنها را به تباهی مبتلا کرد.
ای فرزند آدم در زارعت و کارهای پرسود و نیاز و حاجتی که داری با من معامله کن (و مرا طرف معامله خود قرار بده) ، چرا که سود شما نزد من است که آنرا نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و بر قلب هیچ کس خطور نکرده ، گنجهای من تمامی ندارد ، ملک و حکومت من کم نخواهد شد (و از دست قدرت من خارج نمی شود) ، و (تنها) من بخشنده ام!
ای فرزند آدم دین تو گوشت و خون تو است (باید با تمام وجود تو آمیخته باشد) پس اگر دین تو سالم بود و به صلاح رسید ، گوشت و خون تو نیز چنین باشد ، و اگر دین تو تباه شد گوشت و خون تو نیز تباه گردد.
همانند چراغ نباش که روشنی بخش مردم است ولی خویشتن را با آتش می سوزاند ، محبت دنیا را از دل خویش بیرون کن ، زیرا من هرگز محبت خود را با دوستی دنیا در یک دل جمع نمی کنم ، همانگونه که آب و آتش در یک ظرف جمع نمی شود. (در بدست آوردن) روزیها با نفس خویش مدارا کن (و حرص نزن) چون روزی قسمت شده و انسان حریص ، محروم است (بیش از آنچه مقدار اوست به او نمی رسد) و فرد بخیل مورد نکوهش است و نعمت دائمی نیست (ممکن است از تو گرفته شود) و مدت عمر هر کسی (نزد خداوند) معلوم است و بهترین حکمت (و علم و دانش) ترس از خداوند متعال است و بهترین بی نیازی قناعت کردن و بهترین زاد و توشه تقوا و پرهیزکاری است ، آنچه برای صلاح حال شما ضرر دارد دروغ است ، و سخن چینی عمل بدی است که شما را هلاک می کند ، و پروردگار تو نسبت به بندگان ستمکار نمی باشد (بلکه آنها با نافرمانی خویش به خود ستم می کنند).

..

.
حدیث سی و هفتم
ای فرزند آدم زاد و توشه زیاد بردار چون راه (مرگ و قیامت) دور است و دور ، و کشتی خود را عوض کن چون دریا عمیق است و عمیق و وزر و بال خود را سبک خود را سبک گردان چون صراط دقیق است و دقیق ، و عمل را خالص گردان چون بررسی کننده بصیر است و بصیر ، و خواب خود را به قبر واگذار و فخرت را به میزان و شهوت خود را به بهشت و راحتی را به آخرت و لذت را به حور عین و تو برای من باش ، من برای تو می شوم و تقرب به من پیدا کن بوسیله بی اهمیتی به دنیا و از آتش دوری کن خود را به بغض گناهکاران و محبت نیکان. همانا خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.

..

.
حدیث سی و هشتم
ای فرزند آدم با انجام گناه از من درخواست آمرزش نداشته باش.
ای فرزند آدم در هنگام عبادت من تضرع داشته باش ، در غیر اینصورت نسبت به تو چند کار انجام می دهم :
1. دلت را پر از فقر (و نیاز).
2. دستت را در سعی (و تلاش دنیا).
3. جسمت را رنجور و خسته.
4. سینه ات را پر از غم و اندوه قرار میدهم.
5. دعایت را مستجاب نمی کنم.
6. دنیایت را همراه سختی.
7. و روزیت را اندک می گردانم.
ای فرزند آدم من به نمازهای روزانه تو رضا می دهم پس تو نیز به رزقی که در هر روز به تو می دهم راضی شو.
ای فرزند آدم آهسته رو (و حرص نزن) چون روزی قسمت شده و حریص محروم است و حسود مورد نکوهش و نعمت ناپایدار.
ای فرزند آدم کشتی را محکم بساز زیرا دریا بسیار عمیق است و توشه بسیار بردار که راه بسیار طولانی و سخت است.
ای موسی : بنده در دنیا مشغول کارهای خویش است ، تا مرگ به سراغ او می آید و بر گناهان و خطاهای گذشته خویش پشیمان می شود و از خداوند درخواست بازگشت به دنیا را می کند تا عمل صالح انجام دهد ، می گوید : پروردگارا تو (اکنون) ما را بینا کرده ای (و حقیقت حال بر ما روشن گردید) ما را باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم که ما اهل یقین هستیم (خداوند در پاسخ این شخص می گوید): قسم به عزت و جلالم که هرگز کسی را به دنیا باز نمی گردانم.
ای موسی : هرکس مرا خشنود کند و تقوای مرا برگزیند بهشت را به او عطا می کنم.
ای موسی : (حقیقت) دنیا بازیچه و مشغولیت (سرگرمی) و زینت و فخر فروشی به یکدیگر است ، و برای مومن در دنیا جز عبادت و بندگی و غم و اندوه ، و در آخرت جز بهشت نمی باشد.
ای موسی : قیامت روز سختی است که هیچ پدری از فرزندش و هیچ فرزندی از پدرش چیزی را کفایت نمی کند ، چه بسیار فقیری که آنچه حاضر و آماده برای او در دنیا بوده ، رها کرده و از دنیا با خشنودی خارج می شود (و از عملش) سپاسگزاری شده.
و چه بسیار ثروتمندی که اموال خود را در دنیا باقی گذاشته (و بدون آن) به آخرت آمده (و در آنجا) تنها و فقیر (بدون مال) و پشیمان بر کارهایش است ، مال خود را برای وارث گذاشته و در قیامت عذابش از دیگر مردم سخت تر است.
(خداوند درباره او می فرماید) : بخاطر اعمالی که در دنیا انجام داده عذابی بر عذاب او بیفزاییم.

..

.
حدیث سی و نهم
ای فرزند آدم سخاوتمند باش که سخاوت از زیبایی یقین است ، و یقین از ایمان ، و ایمان از بهشت است.
ای فرزند آدم بپرهیز از خساست که خساست از کفر است ، و کفر از دوزخ می باشد.
ای فرزند آدم بپرهیز از فریاد ستمدیدگان و اگر نبود که من چشمی پوشی و آمرزش را دوست می داشتم هیچگاه آدم را با گناه آزمایش نمی کردم تا دوباره او را به بهشت بازگردانم.
ای فرزند آدم ایمان اگر نبود که گذشت در نزد من بهترین چیز است هیچگاه کسی را با گناه نمی آزمودم.
ای فرزند آدم ایمان و معرفت را بدون درخواست و زاری به تو بخشیدم پس چگونه با وجود درخواست و زاریت از بخشش بهشت و آمرزش به تو بخل ورزم.
ای فرزند آدم چون بنده ای به من تمسک جوید او را هدایت کنم و چون امر خویش را به من واگذارد او را کفایت کنم ، و اگر به دیگری واگذارد رشته های امر او را در آسمانها و زمین از هم بگسلم.
ای فرزند آدم نماز نیمروز را رها مکن که برای نمازگزار آن هر آنچه آفتاب بر آن می تابد دعا می کند.
ای فرزند آدم فرمان مرا پایمال نمودی و گرفتار معصیت من شدی ، پس چه کسی است که فردای قیامت تو را از عذاب من برهاند ؟!

..

.
حدیث چهلم
ای فرزند آدم از بی نیازی (و ثروت خویش) شاد و مسرور مباش چرا که تو جاودانه (در دنیا) نیستی و از فقر خویش ناله مکن زیرا که فقر (همیشه) حتمی و لازم برای تو نیست (اگر خدا بخواهد از فقر بیرون می آیی و بی نیاز می گردی) و در بلا و مصیبت ناامید مشو چرا که طلا (برای خالص بودن) با آتش و مومن با بلا و مصیبت آزمایش می شود. همانا شخص بی نیاز (و ثروتمند) در دنیا عزیز است و در آخرت ذلیل ، ولی فقیر در دنیا ذلیل ولی در آخرت عزیز است ، و همانا آخرت پایدارتر و نیکوتر است.
ای فرزند آدم زمانیکه دیدی میهمان بیش از نه روز در نزد تو مانده است بگو : پناه می برم به خداوند از غضب او.
(مراد از جمله بالا : ثروتمندی است که در مسیر حق نباشد و فقیری که مطیع و نیکوکار باشد)
ای فرزند آدم مال و دارایی (تو) متعلق به من است و تو بنده من هستی و “میهمان” فرستاده من است ، اگر مال مرا از فرستاده ام منع کردی ، به بهشت و نعمت من طمع نداشته باش.
ای فرزند آدم مال و دارایی (تو) متعلق به من است و ثروتمندان وکلاء من (در مال) هستند و فقرا تحت تکفل و سرپرستی من می باشند هر کس نسبت به آنها بخل بورزد او را داخل آتش می گردانم و هیچ باکی نخواهم داشت.
ای فرزند آدم سه چیز بر تو لازم است :
1. زکات مال
2. صله رحم
3. پذیرایی از میهمان
پس اگر آنچه را بر تو لازم کردم ، انجام ندهی تو را به فغان و آه و ناله وا می دارم ، مایه عبرت جهانیان قرارت می دهم.
ای فرزند آدم اگر حق همسایه ات را همانند حقی که برای عیال خود می دانی ، قرار ندهی به تو توجه نخواهم کرد و عملت را نمی پذیرم و دعایت را مستجاب نمی کنم.
ای فرزند آدم بر انسانهای همانند خویش تکبر مکن زیرا تو در آغاز نطفه نجسی از منی ، که محل جریان آن همانجایی است که بول از آن محل خارج می گردد از میان صلب و ترائب.
ای فرزند آدم به یاد آور فردای قیامت را که در جای خویش ، خوار و ذلیل در پیشگاه من (برای حساب) ایستاده ای و من (در دنیا) چشم برهم زدنی از کارهای پنهانی تو غافل نشدم زیرا من دانای (به اسرار مردم) که در سینه دارند ، هستم.

..

.
حدیث چهل و یکم
ای فرزند آدم دل خویش را هماهنگ با زبانت و زبان خود را موافق با عملت و عملت را خالص از غیر من قرار بده ، چون من غیرتمندم و جز عمل خالص را نمی پذیرم (از این رو) قلب منافق مخالف با زبانش ، زبانش مخالف با عملش و عملش برای غیر خداوند انجام می گیرد.
ای فرزند آدم هر سخن که بگویی و هر نظری که بیندازی و هرگامی که برداری همراه تو دو فرشته است که یا به سود تو می نویسند و یا به ضرر تو.
ای فرزند آدم شما را برای این نیافریدم که برای هم (اموال) دنیا را جمع کنید (و به ارث برای دیگری بگذارید) ، بلکه شما را آفریدم تا همچون بنده ذلیل (و فرمانبردار) بسیار مرا عبادت کنید و فراوان از من شکرگذاری نمایید. زیرا روزی قسمت شده و انسان حریص محروم است و شخص بخیل مورد نکوهش ، و حسود گرفتار غم و اندوه است و (خداوندی که عمل را) می سنجد زنده و پاینده است.
ای فرزند آدم در خدمت (دین و راه) من باش زیرا من دوست دارم کسی را که در خدمت من باشد چون تو بنده ذلیل و ناتوان و من پروردگار بزرگ و قدرتمندم ، اگر (دوستان) و برادرانت بوی گناهان تو را استشمام کنند همنشین تو نخواهند شد ، پس (با این حال) گناهان تو هر روز در افزایش و عمرت رو به نقصان است (بنابراین با این عمر کم ، باقیمانده آنرا) در کارهای باطل و غفلت (از یاد من) از بین مبر. اگر (در زندگی) خواهان افزایش (معنویت هستی) با صاحبدلان مصاحبت نما و از اهل دنیا اجتناب کن ، و با مساکین معاشرت داشته باش.
ای فرزند آدم کسی که کشتی او شکسته و در میان دریا به تخته پاره ای پناه آورده ، مصیبت او بزرگتر از مصیبت تو نیست ، چرا که تو یقین به گناهان خود داری !
ای فرزند آدم من با دادن عافیت ، به تو نزدیک می شوم و پرده بر گناهت می افکنم ولی تو با گناهت ، و آباد کردن دنیا و خراب نمودن آخرتت با من دشمنی می کنی.
ای فرزند آدم اگر با رستگاران و صالحین همنشین نشوی ، پس چه وقت رستگار خواهی شد ؟!
ای موسی بن عمران : به آنچه می گویم گوش جان بسپار : هیچ بنده ای ایمان (حقیقی) به خدا نیاورده ، مگر زمانیکه مردم از شر او در امان باشند و از ستم و نیرنگ و فریب و سخن چینی ، ظلم و حسادت و ضرر رسانی و پنهان و آشکارش ایمن گردند.
ای موسی : به ظالمان و ستمکاران بگو : به یاد من نباشند (و نام مرا بر زبان نیاورند) زیرا من نیز به یاد آنها نخواهم بود ، یاد من نسبت به آنها این است که آنان را از رحمت خویش دور نخواهم نمود. (با این حال به اختیار خود انسانها است) هر کس بخواهد ایمان آورد و هر کس خواهد کافر گردد.

..

.
حدیث چهل و دوم
ای فرزند آدم به هر مقدار که قلبت به دنیا روی کرد ، دوستیم را از دلت بیرون می کنم که من هیچگاه محبت به خویش را با دوستی دنیا در یک دل گرد هم نیاورم. خالی کن خویش را برای عبادت من و کردارت را از ظاهر فریبی پاک گردان ، تا جامه محبت خویش را بر جانت بپوشانم. رو بسوی من کن و خود را برای یاد من تهی کن ، تا در نزد فرشتگان خویش از تو یاد کنم.
ای فرزند آدم با حال خواری و ذلت مرا یاد کن تا از سر فضل و کرم خویش یادت کنم. یاد کن مرا با تلاش خویش تا یاد کنم تو را با دیدار خویش. یادم کن آنگاه که بر روی زمینی تا یادت کنم تو را با دیدار خویش. یادم کن آنگاه که بر روی زمینی تا یادت کنم آنگاه که در زیر زمین جای گیری.
هنگامی که غرق نعمت و سلامتی هستی مرا یاد کن تا در هنگام سختی و تنهایی یادت کنم. با اطاعت و پیروی خود مرا یاد کن تا با مغفرت و آمرزش خویش یادت کنم. چون در سلامتی و ثروت غوطه ور می باشی به یادم باش تا هنگام تنگدستی و نیستی به یادت باشم. از سر راستی و پاکی مرا یاد کن تا در عوالم برتر به یاد تو باشم. با نیکی به تنگدستان بیادم باش تا با بهشت که جایگاه نیکویی است یادت کنم. با بندگی مرا یاد آر تا با پروردگاری تو را یاد آورم.
با زبان مرا یاد کن تا با مهربانی تو را یاد کنم. با دوری از دنیا بیاد من باش تا با نعمت پایدار به یاد تو باشم. در سختی بنیان بر انداز ، مرا یاد کن تا با نجات کامل تو ، بیادت باشم.

..

.
حدیث چهل و سوم
ای فرزند آدم سرانجام تو به آرزویت می خندد( یعنی عمر تو کم و آرزوی تو طولانی) و حکم من به پرهیز تو می خندد و نقشه من به نقشه های تو می خندد و آخرت من به دنیای تو می خندد و (روزی) تقسیم شده من به حرص تو می خندد (چون حرص تو بر روزیت نیفزاید) همانا روزی تو تعیین شده ، شناخته شده ، نوشته شده و ذخیره گشته است. با کردار نیک خود رو بسوی مرگ کن پیش از آنکه مرگ بسوی تو آید.
روزیت را دیگری نخواهد خورد و ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم.
ای فرزند آدم (دنیا به کام دوستان من تلخ است به همین جهت) دنیا گذر بر دوستان من نمود ولی آنان شوق دیدار مرا دارند ، (ولی) دنیا به کام دشمنانم شیرین است (به همین جهت) ایشان از دیدار من بیزارند.
ای فرزند آدم مرگ به سوی تو می آید اگرچه ناخوش داری ، برخواست پروردگارت شکیبا باش که تو برانگیخته خواهی شد.
و چون برخیزی به ستایش پروردگار خود تسبیح گو ، و پاره ای از شب به تسبیح او پرداز و به هنگام پشت کردن ستارگان (و طلوع صبح).

..

.
حدیث چهل و چهارم
ای فرزند آدم تو اراده می کنی و من نیز اراده می کنم ولی تنها خواسته من محقق می شود. هر کس در پی من باشد مرا خواهد شناخت ، و هر کس مرا بشناسد ، مرا می خواهد ، و هر کس مرا خواست در طلب من بر آید ، و آنکس که در طلب من بر آید مرا خواهد یافت ، و او که مرا یافت به خدمت من بر آید ، و آنکه به خدمت من بر آمد به یاد من خواهد بود ، و هر کس به یاد من باشد من نیز با لطف و رحمت خویش او را یاد خواهم کرد.
ای فرزند آدم کردارت بی آلایش نخواهد شد مگر طعم چهار مرگ را بچشی : مرگ سرخ ، مرگ زرد ، مرگ سیاه و مرگ سفید ، مرگ سرخ ، بردباری بر ستم و خودداری از آزار می باشد ، مرگ زرد ، گرسنگی و تنگدستی است ، مرگ سیاه ، مخالفت با نفس و خواسته های اوست ، از خواسته های نفست پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف می سازد. و مرگ سفید گوشه گیری است.

..

.
حدیث چهل و پنجم
ای فرزند آدم فرشتگان من شب و روز در پی هم می آیند تا اندک و فراوان از گفتار و کردارت را به نوشته در آورند. آسمان به آنچه از تو دیده است گواهی می دهد ، و زمین نیز به آنچه بر روی آن انجام دادی گواهی خواهد داد ، و خورشید و ماه و اختران جملگی شهادت می دهند به آنچه گفتی و نمودی. و من آگاه از انگیزه های پنهان در دلت می باشم.
همانا برای تو در مرگ مشغله کافی هست ، و به زودی کوچ خواهی نمود ، و هر آنچه از خوب و بد پیش فرستاده ای بدون افزونی حاصل خواهد بود ، و فردا تمام آنچه را که انجام دادی در می یابی.
ای فرزند آدم روزی حلال تنها قطره قطره بسوی تو خواهد آمد ، و روزی حرام همچون سیل بسوی تو سرازیر می شود. پس هر کسی معیشت خود را پاک نمود دینش را پاک نموده است.

..

.
حدیث چهل و ششم
ای فرزند آدم اخلاق خود را با مردم نیک گردان تا تو را دوست بدارم و محبوب دلهای صالحین گردانم و از گناهت در گذرم.
ای فرزند آدم دست خویش را بر سر قرار داده (و انصاف بده) پس آنچه برای خود می پسندی برای مسلمانان نیز دوست بدار.
ای فرزند آدم بر آنچه از دنیا از دستت رفته است غمگین مباش ، و به آنچه از دنیا نصیبت گشته است شادمان مباش زیرا از آن توست و فردا برای دیگری است.
ای فرزند آدم آخرت را طلب کن و دنیا را رها کن که ذره ای از آخرت برای تو بهتر است از تمامی دنیا ، و آخرت نیز تو را می طلبد.
ای فرزند آدم آماده مرگ شو قبل از آنکه به سراغت آید. اگر می خواستم دنیا را برای فردی از بندگانم باقی بگذارم آنرا برای پیامبران می گذاشتم تا بندگان را به فرمانبرداری از من فرا خوانند.
ای فرزند آدم چه بسیار توانگری که مرگ او را تنگدست نمود ! و چه بسیار شادمانی که با مردن ، گریان شد! و چه بسیار بنده ای که دنیا را برای او گستراندم و او سرکشی نمود و فرمان مرا وانهاد تا مرگ به سراغ او آمد و روانه دوزخ شد ! و چه بسیار بنده ای که دنیا را بر او تنگ گرفتم و او بردباری پیشه نمود تا از دنیا رفت و روانه بهشت گردید!

در تاريخ ۲۵/اسفند/۱۳۹۳ ۳ دیدگاه برچسب ها : ،،

نوشته شده توسط داداش رضا

سلام مهربون . به سایت توبه و ترک گناه خوش اومدی..من رضا هستم اما بچه های سایت چون به من لطف دارن منو داداش صدا میزنن...خوش اومدی به سایت خودت..میخوام یه حرفیو بزنم از ته دلم...میدونی چیه ؟ هممون تو گذشتمون اشتباهاتی مرتکب شدیم..اما نباید نا امید باشیم .. ببین؟ شده به گناه هات فکر کنی؟ شاید وقتت پر باشه و کلا نتونی به یاد بیاری....اما تاحالا به پشیمونی بعد گناه فکر کردی ؟ شاید بگی داداش رضا من بار ها توبه کردم و توبه شکستم...میخوام توبه کنم اما سخته نمیتونم...جواب من : نگران نباش ! این سایت دقیقا برای همین ساخته شده که به تو امید و انگیزه بده برای تغییر ...باور کن هنوزم دیر نشده ! تو اراده کن باقیش با خدا...به سایت خودت خوش اومدی...من و همه بچه های سایت ورودتو به این سایت تبریک میگیم و از خدا میخوایم که همیشه پاک و سلامت باشی...سایتمونو دنبال کن 40tobe.com

وبسایت
 

خداوندا ؟

آنقدر من را قوی کن

که با قوی ترین دشمنم که خودم هستم

روبه رو شوم...

آمین ♥

۳ ديدگاه

  1. عاطفه می‌گه:

    سلام خسته نباشید . اقا رضا این حدیث ها که نوشتین برگرفته از چه کتابی هست نمیشه به صورت یه برنامه باشه که بشه تو گوشی باز کرد اخه خیلی قشنگ بود خیلی میخوام که داشته باشم ممنون ازتون

دیدگاه خود را بیان کنید


دونستن قدرت نیست !!! عمل کردن به دونسته ها قدرته

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

خداوندا

آرامشی عطا فرما تا بپزیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی كه تغییر دهم آنچه را که میتوانم

و دانشی كه تفاوت این دو را بدانم

آمین... ♥♥

lk ♥♥ خدایا ! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم ♥♥